Vår verksamhetspolicy

Vår policy är, att med god ekonomi för såväl kunder som för företaget leverera tjänster och produkter med kvalitet som tillgodoser kundernas önskemål och krav.

Samtliga medarbetare delar på kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbetet och bidrar aktivt med sitt yrkeskunnande och engagemang i samspel med företagets resurser, säkerhet och system.

Det är företagets mål att med effektiv kvalitets- och miljöstyrning under alla faser säkerställa att våra tjänster motsvarar ställda krav, så att varje uppgift vi utför blir en god referens.

Vi kommer också genom fortlöpande utbildning av vår personal samt utvärdering av vår kundundersökning se till att kvaliteten inom vår verksamhet ständigt förbättras.

Vi ska aktivt verka för att förebygga föroreningar inom miljöområdet genom ett ständigt förbättringsarbete genom att:

 

  • Prioritera användningen av miljövänligare material.
  • Ge kunder och omvärld information om våra produkter och föra en öppen dialog om vår miljöpåverkan och vårt miljöarbete.
  • Känna till och följa lagar, förordningar och andra krav inom vår verksamhet.
  • Personalen är införstådd med vår policy och delaktig i det fortlöpande arbetet.
  • Beskriva mål som strävar efter att förbättra miljö och säkerhet kontinuerligt.
  • Förvissa oss om att alla känner till och följer gällande skyddsföreskrifter för ett säkert arbete.
  • Erbjuda frisk- och hälsovård samt arbeta för en drog- och diskriminerings fri arbetsmiljö.

Vår policy ska klargöra för vår personal, kunder och övriga externa intressenter vad företaget vill uppnå med kvalitet, miljö och arbetsmiljöarbetet samt hur målen ska infrias.

Läs mer om oss i vår broschyr

Scroll to Top

Begär en kostnadsfri offert